Travel

28/07/2022 255 0
Là một trong những nội dung trọng tâm Nghị quyết số 18 do Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận vừa ký ban hành ngày 25/7/2022 (Nghị quyết số 18), tiếp nối các thành công của Nghị quyết số 07 và định hướng các nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn sắp tới về phát triển du lịch chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Related Post

Sample Plan