Dalat

06/05/2022 177 0
Ở khu vực Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt có Frenzy Farm diện tích khoảng 7.000 m2 nhân đàn cừu thành công nguồn giống từ nước Úc, Canada, tạo thêm một điểm du lịch trang trại mới phục vụ khách tham quan trải nghiệm, đồng thời, mở ra nhiều triển vọng cho nhu cầu chuyển đổi vật nuôi sản xuất, kinh doanh đạt giá trị kinh tế cao của nông dân địa phương.

Related Post

Sample Plan