Đêm giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc (giữa thành phố Đà Lạt và các đơn vị, địa phương có mối quan hệ ghi nhớ hợp tác, kết nghĩa đến từ Hàn Quốc)

Lịch trình mẫu