Inpormation

03/10/2023 596 0
Số phận đã lấy đi của họ năng lực của một người bình thường, nhưng chí ít cũng bù lại cho họ một kiếp người sống nghĩa tình cùng nhau. Ở đó, họ cùng cộng đồng tạo nên sức mạnh của tình người từ những “đôi bàn tay biết nói”.

Related Post

Sample Plan