inforrmation

14/04/2023 667 0
Ngày 13/4, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản giao Sở Giao thông Vận tải tỉnh làm đầu mối liên hệ với Vụ Tổng hợp Kinh tế - Bộ Ngoại giao để trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến Dự án trùng tu đường sắt Đà Lạt theo đề nghị của Vụ này.

Related Post

Sample Plan