Dalat

18/04/2023 754 0
UBND thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) thông tin đã giao đất tại khu vực ốc đảo Bích Câu cho Công ty CP dịch vụ du lịch Đà Lạt quản lý và sử dụng làm công viên mở để phục vụ người dân và du khách.

Related Post

Sample Plan