Dalat

20/03/2024 20/03/2024

Phường 10

830 0

Sự kiện nhằm tạo ra sự quan tâm và thúc đẩy hành động bảo tồn đa dạng sinh học và các loài độngvật hoang dã từchính quyền và các ban,ngành,địa phương; kêu gọi cộng đồng ngừng sử dụng thịt thú rừng, cùngchung tayhành động để giảm cầu tiêu thụ các sản phẩm động vật hoang dã ở khu vực thành thị.

Map

Sample Plan