Open Time: 08:00 - Close Time: 08:00

Phone: 081 263 9679

Address: 50C Phù Đổng Thiên Vương, Phường 08, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Cổng TTĐT Du Lịch

Phản hồi

Introduce:

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

50C Phù Đổng Thiên Vương, Phường 08, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

081 263 9679

chaosdalat@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img