Đà Lạt: Hoàn thành rà soát, điều chỉnh cơ cấu 3 loại rừng

24/03/2023 618 0
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, thời gian qua, UBND TP Đà Lạt đã chỉ đạo UBND các phường, xã phối hợp cùng Mặt trận và các đoàn thể, các đơn vị liên quan tập trung tuyên truyền về công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, đặc biệt là các tiêu chí đưa ra, đưa vào để người dân được biết; thành lập các tổ rà soát, điều chỉnh quy hoạch. Mục tiêu đặt ra là phải đảm bảo hợp lý, trên cơ sở phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người dân.

Một góc ngoại ô Đà Lạt với vườn rau xen lẫn rừng thông

• THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO RÀ SOÁT QUY HOẠCH 3 LOẠI RỪNG 

Thực hiện rà soát, điều chỉnh bản đồ, số liệu chi tiết quy hoạch đất sản xuất lâm nghiệp và cơ cấu 3 loại rừng, UBND TP Đà Lạt đã thành lập Ban Chỉ đạo rà soát quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn. UBND các phường, xã cũng thành lập Tổ rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng do chủ tịch UBND các phường, xã làm Tổ trưởng. Hạt Kiểm lâm Đà Lạt, các đơn vị chủ rừng cũng được chỉ đạo cử cán bộ chuyên môn tham gia Tổ rà soát các phường, xã; đồng thời, phối hợp chặt chẽ trong quá trình rà soát, đặc biệt trong công tác rà soát, thống kê diện tích sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp thuộc lâm phần quản lý.

Để phục vụ cho công tác này, UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị kiểm tra thực tế đối với tất cả những diện tích đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng; đồng thời, lập hồ sơ, số hóa, chụp ảnh, sử dụng thiết bị flycam ghi nhận hiện trạng thực tế của từng khu vực để phục vụ công tác lưu trữ, làm cơ sở quản lý sau này. UBND thành phố cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn, các đơn vị chủ rừng, UBND các phường, xã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác rà soát quy hoạch 3 loại rừng. Việc đề xuất điều chỉnh đưa ra, đưa vào quy hoạch thực hiện theo đúng tiêu chí của UBND tỉnh đã ban hành. Riêng đối với những diện tích các cơ quan nhà nước khác đã xử lý yêu cầu thu hồi, đưa vào trồng rừng mà thực tế cần phải đưa ra, sẽ được thống kê, báo cáo đề xuất cụ thể đến các cấp có thẩm quyền.

• ĐẢM BẢO CÔNG BẰNG, CÔNG KHAI, MINH BẠCH VÀ PHÙ HỢP VỚI THỰC TẾ

Công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng là để đảm bảo việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 theo Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 9/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, cũng là để khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trước đây. Vì vậy, việc điều chỉnh đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng được UBND thành phố đặt ra mục tiêu là phải đảm bảo hợp lý, trên cơ sở phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người dân, đặc biệt là đối với diện tích đất mà người dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp và sinh sống bằng nguồn thu nhập từ sản xuất nông nghiệp khi đáp ứng các yêu cầu, tiêu chí, không phân biệt người dân và chủ rừng để người dân có đất sản xuất, ổn định cuộc sống; đảm bảo các tiêu chí về rừng, về sản xuất nông nghiệp, đảm bảo liền vùng, liền khoảnh thì đưa ra, kể cả diện tích khoán UBND TP Đà Lạt đã quán triệt và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn, các đơn vị chủ rừng, UBND các phường, xã khẩn trương thực hiện nhưng phải trên tinh thần nghiêm túc và thực hiện đầy đủ chỉ đạo của UBND tỉnh. Việc đề xuất điều chỉnh đưa ra, đưa vào quy hoạch 3 loại rừng phải thực hiện theo đúng tiêu chí của tỉnh ; đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, phù hợp với thực tế, tuyệt đối không được hợp thức hóa sai phạm, vi phạm, không trục lợi trong quá trình thực hiện việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng.

Theo đó, quá trình thực hiện, UBND các phường, xã phối hợp cùng Mặt trận và các đoàn thể tại địa phương thông tin, tuyên truyền về công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, đặc biệt là tiêu chí đưa ra, đưa vào để người dân được biết và đảm bảo quyền lợi; trên cơ sở tiêu chí điều chỉnh đưa ra, đưa vào quy hoạch 3 loại rừng theo nội dung văn bản số 8535/UBND-LN ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Tổ rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng của địa phương rà soát và tổng hợp kết quả điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng; kiểm tra, rà soát lại toàn bộ những diện tích đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng hiện nay vẫn thuộc quy hoạch 3 loại rừng để tham mưu giải quyết đúng quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. 

Hạt Kiểm lâm Đà Lạt, các đơn vị chủ rừng đã cử cán bộ chuyên môn, kiểm lâm địa bàn, cán bộ tiểu khu tham gia Tổ rà soát của các phường, xã; phối hợp chặt chẽ với UBND các phường, xã trong quá trình rà soát; đồng thời, cung cấp đầy đủ các hồ sơ xử lý vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp để các phường, xã tổ chức rà soát đảm bảo quy định. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai TP Đà Lạt là những đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm tra, rà soát lại những diện tích đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng hiện nay vẫn thuộc quy hoạch 3 loại rừng để tham mưu UBND thành phố giải quyết đúng quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Đến nay, Ban Chỉ đạo rà soát quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn TP Đà Lạt đã tổng hợp, tổ chức kiểm tra, rà soát, thẩm định hồ sơ đề xuất điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng do UBND các phường, xã đề xuất; tổng hợp kết quả rà soát, tham mưu UBND TP Đà Lạt tổ chức họp xét, đánh giá kết quả rà soát và báo cáo đề xuất Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường. UBND thành phố cũng đã hoàn thành công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng và trình UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tiêu chí đưa vào quy hoạch 3 loại rừng: Những diện tích hiện trạng đang có rừng tự nhiên, diện tích rừng trồng vốn ngân sách nhà nước; diện tích đất đang sản xuất nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ (dưới 1 ha) nằm xen kẽ trong rừng; diện tích có độ dốc lớn; diện tích đất, rừng vi phạm đang được giải tỏa hoặc đang trong quá trình xử lý vi phạm; diện tích sản xuất nông nghiệp trong rừng đặc dụng; diện tích phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp sau ngày 1/1/2019 (thời điểm Luật Lâm nghiệp có hiệu lực thi hành); diện tích lấn, chiếm đất trên các dự án đầu tư thuê đất, thuê rừng, giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

Tiêu chí đưa ra quy hoạch 3 loại rừng: Diện tích đã canh tác nông nghiệp ổn định từ năm 2019 trở về trước mà không có tranh chấp (tranh chấp giữa các hộ dân, tranh chấp giữa các hộ với đơn vị chủ rừng); diện tích canh tác nông nghiệp ổn định trước năm 2019 mà bản đồ hiện trạng kiểm kê đất đai năm 2019 cập nhật chưa đầy đủ so với hiện trạng theo thực tế; diện tích đất đã được cấp có thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất, rừng sang các mục đích khác không phải lâm nghiệp; diện tích đất đã canh tác thuộc đối tượng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định do yếu tố lịch sử trước đây mà chưa được giải quyết; diện tích đã được cấp GCNQSDĐ hợp pháp; diện tích đất, rừng thuộc dự án: Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương; phục vụ tái định cư, tái định canh; phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và các công trình khác.

 

Theo baolamdong.vn

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu