Open Time: 08:00 - Close Time: 23:59

Phone: 0913611747

Address: 90 Bùi Thị Xuân, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Phường 02, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Cổng TTĐT Du Lịch

Thongdalat.Space Cafe

Introduce:

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

90 Bùi Thị Xuân, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Phường 02, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

0913611747

thongdalatspace@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img