Open Time: 08:00 - Close Time: 22:00

Phone: 038 767 6832

Address: 119 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 08, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Cổng TTĐT Du Lịch

Sâu Kids Chi Nhánh Đà Lạt Chuyên Sản Phẩm Dành Cho Mẹ Và Bé

Shop type: Children's wear  

Average price :

Introduce:

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

119 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 08, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

038 767 6832

saukids@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img