Quyết định phê duyệt chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo khoản 12 Mục II Nghị quyết số 6//NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ

22/07/2021 76 0

Lịch trình mẫu