Inpormation

31/08/2023 886 0
Lâm Đồng là một trong 12 địa phương cả nước sẽ phối hợp triển khai Đề án một số mô hình Phát triển sản phẩm du lịch đêm theo Quyết định số 1894/QĐ-BVHTTDL được ban hành ngày 14/7/2023 (gọi tắt là Đề án), căn cứ theo Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam, dựa trên thực tiễn hoạt động du lịch của mỗi địa phương.

Related Post

Sample Plan